רשימת נכסים העומדים למכירה באמצעות משרדנו

 

במסגרת הליכי כינוס נכסים: זכויות בעלות (רשומות בטאבו) בחלק (1,000/48,330)  ממקרקעין הידועים כחלקה 2 בגוש 10575 בחדרה.

_____________________________

אין משרדנו מקבל על עצמו אחריות כלשהי למצב הנכסים מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת.

על המציע לבדוק בעצמו את מצב הנכסים מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת.

אין משרדנו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה הגבוהה ביותר, והוא שומר על זכותו לנהל מו”מ עם המציעים השונים או מי מהם ו/או עם כל גורם אחר או לקיים תחרות ביניהם ו/או לקיים מכירה פומבית של הדירות.

ביקורים בנכסים ייערכו בתיאום עם משרדנו.

הצעות תוגשנה, לפי הנחיות משרדנו בלבד, שתמסרנה לעניין כל נכס בנפרד, כשהן נקובות בשקלים חדשים ובצירוף שיק בנקאי בגובה 10% מערך ההצעה, ובתיאום עם משרדנו בלבד.

הזוכים יהיו מחוייבים לחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרדנו.

ככל שבוצע פרסום מיוחד לאיזה מבין הנכסים שלעיל, האמור בפרסום המיוחד גובר על האמור כאן.

המכירה של נכסים הנמכרים בהליך כינוס נכסים כפופה לאישור כב’ רשם ההוצאה לפועל (ובהליכי פשט”ר, של כב’ בית המשפט).

            ט.ל.ח


  • נגישות