האם מותר לשלוח דואר אלקטרוני עם תמונת קטין החשוד ברצח ?שאלה:

האם מותר לי לשלוח הלאה דוא"ל ששלחו אלי עם תמונתו של נער בן פחות משמונה עשרה החשוד ברצח ?

תשובה:

השאלה היא אכן במקומה, ומדובר בטעות שמבצעים גולשים רבים באינטרנט כמו גם שולחי דואר אלקטרוני.
עצם משלוח דוא"ל הנושא תמונה עלול להתפרש כנכלל בגדר "פרסום" התמונה, שכן לפי סעיף 34כד לחוק העונשין, תשל"ז – 1977:
"'פרסום' – כתב, דבר דפוס, חומר מחשב, או כל מוצג חזותי אחר וכן כל אמצעי שמיעתי העשויים להעלות מלים או רעיונות, בין לבדם ובין בעזרת אמצעי כלשהו;
 'פרסם' –

(1) בדברים שבעל פה – להשמיע מלים בפה או באמצעים אחרים, בהתקהלות ציבורית או במקום ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים לשמוע אותם, או להשמיען בשידורי רדיו או טלויזיה הניתנים לציבור או להפיצן באמצעות מחשב בדרך הזמינה לציבור, או להציען לציבור באמצעות מחשב;
(2) בפרסום שאינו דברים שבעל פה – להפיצו בקרב אנשים או להציגו באופן שאנשים במקום ציבורי יכולים לראותו, או למכרו או להציעו למכירה בכל מקום שהוא, או להפיצו בשידורי טלויזיה הניתנים לציבור, או להפיצו לציבור באמצעות מחשב בדרך הזמינה לציבור, או להציעו לציבור באמצעות מחשב."
 הגם שמשלוח דוא"ל אינו בהכרח ל"ציבור" הרי שיש להעדיף זהירות, הואיל ומדובר בקטין החשוד בעבירה פלילית אשר פרסום תמונתו הינה עבירה פלילית בפני עצמה, שעונשה מאסר עד 6 חודשים, וזאת לפי סעיף 70 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984, הקובע:
"70. (א) לא יפרסם אדם דבר על דיון שהתנהל בבית משפט בדלתיים סגורות אלא ברשות בית המשפט.

        (ב) לא יצלם אדם באולם בית משפט ולא יפרסם תצלום כזה אלא ברשות בית המשפט.
       (ג) לא יפרסם אדם, בלי רשות בית המשפט, שם קטין שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים והוא נאשם או עד במשפט פלילי, או מתלונן או ניזוק במשפט בשל עבירה לפי סעיפים 208, 214, 345 עד 352 ו-377א לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולא את תמונתו, מענו או פרטים אחרים העשויים להביא לזיהויו של הקטין.
            …
        (ו) העובר על הוראה מהוראות סעיף זה, דינו – מאסר ששה חדשים."
לכן אני מציע מקרב לב שלא להעביר תמונות כאלה גם אם את מאד כועסת על הנער…


  • נגישות