מי אחראי לגביית פיצוי לקורבן עבירה לפי סעיף 77 לחוק העונשין והעברתו לקורבן ?שאלה:

הייתי קורבן לעבירה פלילית והעבריין נלכד, הועמד לדין והורשע בעבירה. בגזר הדין גזר עליו בית המשפט פיצויים לקורבן העבירה (לי). נודע לי כי העבריין שילם בקופת בית המשפט את הפיצויים שהוטלו עליו.
כיצד אני מקבלת לידי את הפיצויים המגיעים לי ?

תשובה:

בהתאם לסעיף 77 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977:

"(א) הורשע אדם, רשאי בית-המשפט לחייבו, בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, לשלם לאדם שניזוק על-ידי העבירה סכום שלא יעלה על 228,000 שקלים חדשים לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו.

(ב) קביעת הפיצויים לפי סעיף זה תהא לפי ערך הנזק או הסבל שנגרמו, ביום ביצוע העבירה או ביום מתן ההחלטה על הפיצויים, הכל לפי הגדול יותר.

(ג) לענין גביה, דין פיצויים לפי סעיף זה כדין קנס; סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס שיש בצדו חובת פיצויים, ייזקף תחילה על חשבון הפיצויים."

סעיף 1(6)(א) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה – 1995, מגדיר "חוב" הנמצא בטיפול המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, גם כדלקמן:

 "'חוב' – אחד מאלה –
 …
 (6) פיצוי כמשמעותו
(א) בסעיף 77 לחוק העונשין, ובסעיף 38 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים);"

 משאלתך עולה כי בהתאם לפסק הדין בתיק הפלילי חוייב הנאשם לפצותך, כקורבן העבירה, וכנראה אף שילם את הפיצוי העונשי, ואולם עשה כן בקופת בית המשפט.

מנוסח החוק שלעיל ניתן להווכח כי גם אם שילם לגורם אחר במערכת (כגון גזברות בית המשפט) – החוב נמצא לפי חוק בטיפול המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות ועליהם לפעול כדי להעבירו ליעדו.

הצעתי אליך היא לפנות בכתב למרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות או לכל הפחות לברר העניין במרכז המידע של מערכת בתי המשפט.


  • נגישות