תפסנו עובד שגנב סחורה והודה – האם ניתן לפטרו ללא פיצויים ?שאלה:

תפסנו עובד שלנו שגנב סחורה ממפעלנו. אנו רוצים לפטרו ללא תשלום פיצויים. האם הדבר אפשרי ?
תשובה:
כתמיד יודגש כי יש לבחון כל מקרה לגופו הואיל והחוק והפסיקה הכירו בנסיבות שונות אשר יכולות לשנות מהותית את מצב הדברים, ולכן אין לראות בסקירה שלהלן משום ייעוץ משפטי או המלצה לדרך פעולה, ואין בה משום תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.
לשאלתך בעניין עובד שנתפס בגניבה, פיטוריו ושאלת פיצויי הפיטוריו, להלן תשובתי העקרונית:
שאלת שלילת זכאות עובד לפיצויי פיטורין מוסדרת בסעיפחם 16-18 לחוק פיצויי-פיטורים, תשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק"), שלשונם:
"פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי
16. לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכל לפי הענין, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד – ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף – מצדיקות פיטורים ללא-פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד.

פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין

17. בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו על עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא-פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע; בדונו בענין זה יונחה בית הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.

אישור

18. אישור של שר העבודה, או של מי שהוסמך לכך על ידיו, כי הסכם קיבוצי פלוני חל על מעביד ועובד, או על המספר הגדול ביותר של עובדים בענף או על המספר הגדול ביותר של עובדים, הכל לפי הענין, יהיה ראיה מכרעת לענין הסעיפים 16 ו-17. "

הואיל ולא צויין במכתבך האם מפעלכם הוא צד להסכם עבודה קיבוצי, כמו גם האם קיים הסכם קיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף ומהותו – הרי שדעתי היא כי גם אם תאתרו הסכם כנ"ל – הרי שספק אם ניתן לשלול פיצויים חד צדדית, שכן קיים במקרה כזה סיכון כי בית דין לעבודה יחליט שלא התקיימו התנאים לשלילת פיצויים וכי "הלנתם", חלילה, פיצויי פיטורין.

מקרים דומים פעלו מעבידים על דרך הזהירות ופנו לבית הדין לעבודה כדי להצהיר כי הפיטורין הם ללא פיצויים כאמור בסעיף 17 לחוק ולחיוב העובד בהשבת הגניבה.

כך למשל, נפסק לאחרונה (17/8/2009) ע"י בית הדין הארצי לעבודה בתיק ע"ע 691/07 טובול חומרי בנין (1990) בע"מ נ' בן עטר, פדאור (לא פורסם) 09 (22) 235:

"לא מצאנו במקרה הנוכחי כל טעות בשיקול דעתו של בית הדין האזורי עת פסק, כי יש לשלול את מלוא פיצויי הפיטורים ממר בן עטר … הנתבע ניצל את מעמדו ושליטתו הבלעדית בתוכנות ובחשבות השכר על מנת להביא לביתו יותר מזומנים … הנתבע פעל בדרכים לא דרכים תוך ניצול מרותו, תפקידו וידיעותיו ובכך הגדיל את שכרו נטו וזאת ללא ידיעת בעלי התובעת… על מר בן עטר לשלם לחברה סכום בגובה 504,099 ש"ח (משוערך ליום 2.11.2002) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 3.11.2002 ועד התשלום בפועל."

לכן, ככל שבדעתכם לפטר העובד ולא לשלם לו פיצויי פיטורין – הרי שמוטב להגיש לפני כן תביעה כנ"ל לבית הדין לעבודה.

יתכן שבנסיבות אלה עדיף לנהל מו"מ עם העובד ולהגיע להסכם כתוב שיניח את דעת כל הצדדים הואיל וכמובן גם העובד אינו מעונין מן הסתם בפניה לבית הדין לעבודה שעלולה לעלות לו בהכרזתו כמי שביצע עבירות כנגד מעבידו.


  • נגישות