הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בעלות בחלק (1,000/48,330) ממקרקעין הידועים כחלקה 2 בגוש 10575 בחדרה

במסגרת הליכי כינוס נכסים, מוזמנת בזה הגשת הצעות לרכישת זכויות בעלות (רשומות בטאבו) בחלק (1,000/48,330) ממקרקעין הידועים כחלקה 2 בגוש 10575 בחדרה.

אין משרדנו מקבל על עצמו אחריות כלשהי למצב הנכס מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת, לרבות לעניין דיוק הנתונים כאמור במודעה זו או בצרופותיה.  

על המציע לבדוק בעצמו את מצב הנכס מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת.

ניתן לעיין בשומת מקרקעין (ללא ציון מחיר ואופן חישובו) (פורמט PDF) באתרנו בכתובת: http://www.feferberg.com/hadera.pdf

פרטים נוספים על הנכס – ניתן לקבל במשרדנו. 

אין משרדנו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה הגבוהה ביותר, והוא שומר על זכותו לנהל מו”מ עם המציעים השונים או מי מהם ו/או עם כל גורם אחר או לקיים תחרות ביניהם ו/או לקיים מכירה פומבית של הזכויות ו/או לבטל הזמנה זו להצעת הצעות בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

ביקורים בנכס ייערכו בתיאום עם משרדנו. 

הצעות תוגשנה, לפי הנחיות משרדנו בלבד, כשהן נקובות בשקלים חדשים ובצירוף שיק בנקאי בגובה 10% מערך ההצעה, ובתיאום עם משרדנו בלבד.

 הזוכים יהיו מחוייבים לחתום על הסכם בנוסח שיוכן ע"י משרדנו.

 המכירה ו/או כל שלב בה מותנים באישור כב' רשם הוצל"פ בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב (תיק 01-0173-10-7).     

צבי פפרברג, עו”ד – כונס נכסים

פפרברג ושות’ – משרד עורכי דין

רח' יגאל אלון 55, תל אביב 67891

טל. 03-6914863 פקס. 03-5733905

דואר אלקטרוני: E-mail: law@feferberg.com

אתר אינטרנט: Web Site: www.feferberg.com

 

ט.ל.ח


  • נגישות