הזמנה להצעות לרכישת דירה 42 (קומה 11) בניין 3 ברח’ אלי כהן 7 בתל אביב (חלקה 774 בגוש 6630)

נמכר !!!

מוזמנת בזה הגשת הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירת מגורים מפוארת,  מס' 42 (קומה 11 – פונה לדרום מזרח) בבניין מס' 3 ברח' אלי כהן 7 בתל אביב הידוע כחלקה 774 בגוש 6630 (מגרש זמני 2 בתב"ע 1116/א'-1), אשר אליה צמודות שתי חניות (אחת בלתי מקורה בקומת קרקע ואחת מקורה בקומה 1-) ומחסן (כל הנ"ל, להלן: "הנכס")

לעיון בחוות דעת שמאי (ללא ציון מחיר) – לחץ כאן.

לתמונות של הדירה והבניין (פורמט PDF) – לחץ כאן

הנכס יימכר במצבו הנוכחי "AS IS" ומשרדנו ו/או בעלי הזכויות לא יהיו אחראים למצב הנכס מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת, לרבות לעניין דיוק הנתונים כאמור במודעה זו ו/או בצרופותיה ו/או לשום פגם ו/או נזק ו/או אי התאמה ו/או חריגה בנכס, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא נסתר.

הדירה מושכרת כיום בשכירות חופשית.

שטח הדירה כ- 113 מ"ר (4 חדרים, מרפסת שמש, מטבח וחדרי שירות).

על המציע החובה לבדוק, בין בעצמו ובין באמצעות אנשי מקצוע מטעמו, ועל אחריותו הבלעדית, את טיב הנכס וכן כל מידע אחר הנוגע לנכס ולזכויות בו ובכלל זאת את מצבו הפיזי, התכנוני, המשפטי והאחר.

על ההצעה להיות מוגשת בכתב וחתומה ע"י המציע/ים וכן לכלול את שהות הנכס דנן, פרטי המציע/ים, את מס' תעודת זהות, ואת סכום ההצעה ויש להגישה בשעות העבודה למשרדנו בלבד בכתובת הרשומה מטה, בלבד.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת עוה"ד צבי פפרברג, או לחילופין שיק בנקאי, בסך השווה ל-10% מסכום ההצעה.  הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לששה חודשים לפחות.

הערבות הבנקאית ו/או השיק הבנקאי יוחזרו למציע אשר הצעתו לא זכתה.

המציע אשר הצעתו תזכה יהיה מחוייב לחתום על הסכם רכישה, על פי הנוסח שיוכן על ידי משרדנו.

המציע אשר יזכה, יטפל בהעברת הזכויות על שמו, וכל הכרוך בה, וישא בכל ההוצאות הקשורות בכך, ועל חשבונו.

מציע אשר למרות זכייתו יחזור בו מהצעתו, או שמכל סיבה שהיא לא יסכים לחתום על הסכם הרכישה, או במקרה בו המציע לא ישלם את מלוא תמורת הממכר, כי אז יהיה משרדנו רשאי לחלט את הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי שצירף להצעתו לטובת בעלי הזכויות והוצאות, והדבר ייחשב כפיצוי מוסכם מאת המציע.  לא תהא למציע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החילוט.

הצעה זו אינה בבחינת מכרז או "מעין מכרז" ואינו נערך במסגרת כינוס נכסים או הליך דומה, ואין משרדנו או בעלי הזכויות מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.  משרדנו ובעלי הזכויות שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ועם אחרים זולתם, או לערוך תחרות, או התמחרות בין מציעים ו/או חלקם ו/או צדדים שלישיים, ולהאריך את התקופה לקבלת הצעות או לבטלה – והכול לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

בשאלות ובירורים ולתיאום ביקור בנכס ניתן לפנות למשרדנו בטלפון: 03-6914863.

צבי פפרברג, עו"ד ונוטריון

פפרברג ושות' – משרד עורכי דין ונוטריון

רחוב יגאל אלון 55, תל אביב 6789115

טלפון: 03-6914863

פקס': 03-5733905

דוא"ל: law@feferberg.com

ט.ל.ח.


  • נגישות