הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירת מגורים ברחוב מוטה גור 5 חולון הידועה כגוש 6869 חלקה 78 תת חלקה 34

נמכר !!!

 

דירה למכירה מוטה גור 5 חולון גוש 6869 חלקה 78 תת חלקה 34

דירה למכירה מוטה גור 5 חולון גוש 6869 חלקה 78 תת חלקה 34

 

מוזמנת בזה הגשת הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירת מגורים ברחוב מוטה גור 5 חולון הידועה כגוש 6869 חלקה 78 תת חלקה 34 (להלן: "הנכס" /"הדירה")

הנכס יימכר במצבו הנוכחי "AS IS" ומשרדנו ו/או בעלי הזכויות לא יהיו אחראים למצב הנכס מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת, לרבות לעניין דיוק הנתונים כאמור במודעה זו ו/או בצרופותיה ו/או לשום פגם ו/או נזק ו/או אי התאמה ו/או חריגה בנכס, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא נסתר.

הדירה הינה בקומה רביעית (עם מעלית) בבית משותף (מבנה 2), שטחה הרשום הוא 111.05 מ"ר, הפונה לכיווני אוויר: צפון, דרום ומערב, וצמודות לה בין היתר שתי חניות (מסומנות: ק"כ ו-קכ"א בתשריט).

הדירה מושכרת כיום בשכירות חופשית (עד 19/8/2019 + אופציה לשנה נוספת) .

לצפיה בתמונות הדירה (בפורמט PDF) – לחץ כאן

לצפיה בחוות דעת שמאי (ללא ציון מחיר; פורמט PDF) – לחץ כאן

על המציע החובה לבדוק, באמצעות אנשי מקצוע ומומחים מטעמו, ועל אחריותו הבלעדית, את טיב הנכס וכן כל מידע אחר הנוגע לנכס ולזכויות בו ובכלל זאת את מצבו הפיזי, התכנוני, המשפטי והאחר (משרדנו ובעלי הזכויות בנכס לא יהיו אחראים לכל אי דיוק בחו"ד השמאי לעיל ו/או בתמונות לעיל ו/או בהזמנה זו).

המועד האחרון להגשת הצעות רכישה הוא עד יום ב"" 31/12/2018 !!!

על ההצעה להיות מוגשת בכתב וחתומה ע"י המציע/ים וכן לכלול את פרטי הנכס דנן, פרטי המציע/ים (לרבות: מספר תעודת זהות / תאגיד, כתובת המציע, טלפון המציע, ואת סכום ההצעה (לפי הנוסח בקישור המצ"ב (PDF)) ויש להגישה בשעות העבודה למשרדנו בלבד בכתובת הרשומה מטה, בלבד.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, או שיק בנקאי הערוכים לפקודת עוה"ד צבי פפרברג, בסך השווה ל-10% מסכום ההצעה (או אסמכתא על העברת הסכום לחשבון שפרטיו ימסרו לפי דרישה במשרדנו).  הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לששה חודשים לפחות.

הערבות הבנקאית ו/או השיק הבנקאי ו/או פיקדון שיפקד בחשבון משרדנו יוחזרו למציע אשר הצעתו לא זכתה.

המציע אשר הצעתו תזכה יהיה מחוייב לחתום על הסכם רכישה, על פי הנוסח שיוכן על ידי משרדנו.

המציע אשר יזכה, יטפל בהעברת הזכויות על שמו, וכל הכרוך בה, וישא בכל ההוצאות הקשורות בכך, ועל חשבונו.

מציע אשר למרות זכייתו יחזור בו מהצעתו, או שמכל סיבה שהיא לא יסכים לחתום על הסכם הרכישה, או במקרה בו המציע לא ישלם את מלוא תמורת הממכר, כי אז יהיה משרדנו רשאי לחלט את הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי או הפיקדון שהפקיד בחשבון משרדנו, שצירף להצעתו לטובת בעלי הזכויות והוצאות, והדבר ייחשב כפיצוי מוסכם מאת המציע לאחר הערכה זהירה.  לא תהא למציע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החילוט.

הזמנה להציע הצעות זו אינה בבחינת מכרז או "מעין מכרז" ואינה נערכת במסגרת כינוס נכסים או הליך דומה, ואין משרדנו או בעלי הזכויות מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.  משרדנו מטעם בעלי הזכויות שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ועם אחרים זולתם, או לערוך תחרות, או התמחרות בין מציעים ו/או חלקם ו/או צדדים שלישיים, ולהאריך את התקופה לקבלת הצעות או לבטלה – והכול לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

בשאלות ובירורים ולתיאום ביקור בנכס ניתן לפנות למשרדנו בדוא"ל: law@feferberg.com או בטלפון: 03-6914863.

צבי פפרברג, עו"ד ונוטריון

פפרברג ושות – משרד עורכי דין ונוטריון

רחוב יגאל אלון 55, תל אביב 6789115

טלפון: 03-6914863

פקס": 03-5733905

דוא"ל: law@feferberg.com

ט.ל.ח.


  • נגישות