הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' הורדים 5 בת ים הידועה כגוש 7156 חלקה 13 תת חלקה 1

נמכר !!!

ביקורים בדירה יערכו:
ביום ד' 20/3/19 משעה 13:00 עד שעה 15:00
וביום ג' 26/3/19 משעה 11:00 עד שעה 13:00.
נא לדייק !
יוזכר כי המועד להגשת הצעות הינו עד יום 31/3/2019 !

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות (טאבו) בדירה 2.5 חדרים כ- 69 מ"ר בקומה ראשונה (עורפית צפון-מזרח) ברח' הורדים 5 בת ים הידועה כגוש 7156 חלקה 13 תת חלקה 1 (להלן: "הדירה"), ע"י עורכי הדין צבי פפרברג ויאיר דנגור, מנהלי עיזבון על פי צו בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב ת"ע 20638-02-18 מיום 23/12/2018 (להלן: "מנהלי עיזבון").

ניתן לעיין בשומת מקרקעין (ללא ציון מחיר) לרבות תמונות הדירה (פורמט PDF) בכתובת: http://www.feferberg.com/N80-0-Shuma.pdf

ניתן לעיין בתמונות הדירה (פורמט PDF) בכתובת: http://www.feferberg.com/N80-0-Pictures.pdf

הדירה תמכר במצבה הנוכחי "AS IS" ומנהלי העיזבון ו/או בעלי הזכויות לא יהיו אחראים למצב הדירה מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת, לרבות לעניין דיוק הנתונים כאמור במודעה זו ו/או בצרופותיה ו/או לשום פגם ו/או נזק ו/או אי התאמה ו/או חריגה בדירה, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא נסתר..

על המציע החובה לבדוק, בין בעצמו ובין באמצעות אנשי מקצוע מטעמו, ועל אחריותו הבלעדית, את טיב הדירה וכן כל מידע אחר הנוגע לדירה ולזכויות בה ובכלל זאת את מצבה הפיזי, התכנוני, המשפטי והאחר.

על ההצעה להיות בכתב לפי הנוסח בקישור המצ"ב (PDF):

http://www.feferberg.com/N80-0-050.pdf

ועליה לכלול בין היתר את פרטי המציע/ים, את מס' תעודת זהות, כתובת המציע ודרכי תקשורת עימו ואת סכום ההצעה ויש להגישה עד ליום 31/3/2019 לפי הכתובות להלן:

צבי פפרברג, עו"ד – מנהל עיזבון – רח' יגאל אלון 55 (קומה ג') תל אביב 6789115
יאיר דנגור, עו"ד – מנהל עיזבון – רח' הארבעה 30 תל אביב 6473926

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, שיק בנקאי לפקודת עוה"ד צבי פפרברג ויאיר דנגור, בסך השווה ל-10% (עשרה אחוזים) מסכום ההצעה. הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לפחות לששה חודשים ממועד הגשת ההצעה. לחילופין ניתן להפקיד/להעביר סכום כאמור לחשבון ניהול העיזבון שפרטיו ימסרו לפי דרישה.

הערבות הבנקאית, השיק הבנקאי ו/או הפיקדון יוחזרו למציע אשר הצעתו לא זכתה.

המציע אשר יזכה, יטפל בהעברת הזכויות על שמו, וכל הכרוך בה, וישא בכל ההוצאות הקשורות בכך, ועל חשבונו.

המציע אשר הצעתו תזכה מתחייב לחתום על הסכם רכישה, על פי הנוסח שיוכן על ידי מנהלי העיזבון.

מציע אשר למרות זכייתו יחזור בו מהצעתו, או שמכל סיבה שהיא לא יסכים לחתום על הסכם הרכישה, או במקרה בו המציע לא ישלם את מלוא תמורת הממכר, כי אז יהיו רשאים מנהלי העיזבון לחלט את הערבות הבנקאית , השיק הבנקאי ו/או הפיקדון שצירף להצעתו, והדבר ייחשב כפיצוי מוסכם ביניהם. לא תהא למציע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החילוט.

הסכם הרכישה אשר ייחתם עם המציע שיזכה יהיה כפוף לאישור בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב ו/או לכל החלטה אחרת אשר תינתן בעניין זה.

הזמנה זו אינה בבחינת מכרז או "מעין מכרז" ואין מנהלי העיזבון מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, היא כפופה לזכות היורשים לרכוש זה מזה את חלקו בזכויות על בסיס שווי ההצעה שתבחר ומנהלי העיזבון שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ואחרים זולתם, או לערוך תחרות, או התמחרות בין מציעים או חלקם, ולהאריך את התקופה לקבלת הצעות או לבטלה – והכול לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

בשאלות ובירורים ניתן לפנות לעו"ד צבי פפרברג בטלפון: 03-6914863 ו/או לעו"ד יאיר דנגור בטלפון: 03-5614702 או בדוא"ל: law@feferberg.com

צבי פפרברג, עו"ד ויאיר דנגור, עו"ד – מנהלי עיזבון

ט.ל.ח.


  • נגישות