הזמנה להציע הצעות לרכישת חנות ומחסן ברח' אינשטיין 3 כפר סבא גוש 6426 חלק מחלקה 1041 (לשעבר: 552)

 

מוזמנת בזה הגשת הצעות לרכישת זכות חכירה בחנות ברח' אינשטיין 3 כפר סבא גוש 6426 חלק מחלקה 1041 (לשעבר: 552) – תיק רשות מקרקעי ישראל מס' 50385721מ' (להלן: "הנכס" )

הנכס יימכר במצבו הנוכחי "AS IS" ומשרדנו ו/או בעלי הזכויות לא יהיו אחראים למצב הנכס מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת, לרבות לעניין דיוק הנתונים כאמור במודעה זו ו/או בצרופותיה ו/או לשום פגם ו/או נזק ו/או אי התאמה ו/או חריגה בנכס, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא נסתר.

הנכס הינו בקומת קרקע (אמצעי מבין 3 חנויות), וכולל חנות/משרד בשטח רשום של 30.5 מר' ומחסן בשטח של 9.5 מר' ונמצא בתהליכי הארכה וחידוש של חוזה החכירה מול רשות מקרקעי ישראל.

לעיון במידע תכנוני מעירית כפר סבא (פורמט PDF) – לחץ כאן

לצפיה בתמונות הנכס – לחץ כאן

על המציע החובה לבדוק, באמצעות אנשי מקצוע ומומחים מטעמו, ועל אחריותו הבלעדית, את טיב הנכס וכן כל מידע אחר הנוגע לנכס ולזכויות בו ובכלל זאת את מצבו הפיזי, התכנוני, המשפטי והאחר (משרדנו ובעלי הזכויות בנכס לא יהיו אחראים לכל אי דיוק בתמונות לעיל ו/או בהזמנה זו).

על ההצעה להיות מוגשת בכתב וחתומה ע"י המציע/ים וכן לכלול את פרטי הנכס דנן, פרטי המציע/ים (לרבות: מספר תעודת זהות / תאגיד, כתובת המציע, טלפון המציע, ואת סכום ההצעה (לפי נוסח שיומצא ע"י משרדנו לפונים) ויש להגישה בשעות העבודה למשרדנו בלבד בכתובת הרשומה מטה, בלבד.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, או שיק בנקאי הערוכים לפקודת עוה"ד צבי פפרברג, בסך השווה ל-10% מסכום ההצעה (או אסמכתא על העברת הסכום לחשבון שפרטיו ימסרו לפי דרישה במשרדנו).  הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לששה חודשים לפחות.

הערבות הבנקאית ו/או השיק הבנקאי ו/או פיקדון שיפקד בחשבון משרדנו יוחזרו למציע אשר הצעתו לא זכתה.

המציע אשר הצעתו תזכה יהיה מחוייב לחתום על הסכם רכישה, על פי הנוסח שיוכן על ידי משרדנו.

המציע אשר יזכה, יטפל בהעברת הזכויות על שמו, וכל הכרוך בה, וישא בכל ההוצאות הקשורות בכך, ועל חשבונו.

מציע אשר למרות זכייתו יחזור בו מהצעתו, או שמכל סיבה שהיא לא יסכים לחתום על הסכם הרכישה, או במקרה בו המציע לא ישלם את מלוא תמורת הממכר, כי אז יהיה משרדנו רשאי לחלט את הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי או הפיקדון שהפקיד בחשבון משרדנו, שצירף להצעתו לטובת בעלי הזכויות והוצאות, והדבר ייחשב כפיצוי מוסכם מאת המציע לאחר הערכה זהירה.  לא תהא למציע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החילוט.

הזמנה להציע הצעות זו אינה בבחינת מכרז או "מעין מכרז" ואינה נערכת במסגרת כינוס נכסים או הליך דומה, ואין משרדנו או בעלי הזכויות מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.  משרדנו מטעם בעלי הזכויות שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ועם אחרים זולתם, או לערוך תחרות, או התמחרות בין מציעים ו/או חלקם ו/או צדדים שלישיים, ולהאריך את התקופה לקבלת הצעות או לבטלה – והכול לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

בשאלות ובירורים ולתיאום ביקור בנכס ניתן לפנות למשרדנו בדוא"ל: law@feferberg.com או בטלפון: 03-6914863.

צבי פפרברג, עו"ד ונוטריון

פפרברג ושות – משרד עורכי דין ונוטריון

רחוב יגאל אלון 55, תל אביב 6789115

טלפון: 03-6914863

פקס": 03-5733905

דוא"ל: law@feferberg.com

ט.ל.ח.

 


  • נגישות