הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' שרת 82 בתל אביב, הידועה כגוש 6108 חלקה 452 תת-חלקה 8

 

נמכר !!!

 

מוזמנת בזה הגשת הצעות לרכישת דירה ברח' שרת 82 בתל אביב, הידועה כגוש 6108 חלקה 452 תת-חלקה 8

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות (טאבו) בדירה ברח' שרת 82 בתל אביב, הידועה כגוש 6108 חלקה 452 תת-חלקה 8 (להלן: "הדירה" / "הנכס"), ע"י ב"כ בעל הזכויות-המוכר: צבי פפרברג, עו"ד ונוטריון (פפרברג ושות' – משרד עורכי דין ונוטריון).

לעיון בנסח רשם המקרקעין (פורמט PDF) – לחץ כאן

לעיון בשומת מקרקעין (ללא ציון מחיר) לרבות תמונות הדירה (פורמט PDF) – לחץ כאן

לסרטון המתאר את הדירה – לחץ כאן

2. הדירה תמכר במצבה הנוכחי “AS IS” ובעלי הזכויות ו/או ב"כ לא יהיו אחראים למצב הדירה מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת, לרבות לעניין דיוק הנתונים כאמור במודעה זו ו/או בצרופותיה ו/או לשום פגם ו/או נזק ו/או אי התאמה ו/או חריגה בדירה, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא נסתר.

3. ימי ביקור מרוכזים בדירה יתקיימו:

ביום ה' 20/1/2022 משעה 11:00 עד שעה 13:00

על המציע החובה לבדוק, בין בעצמו ובין באמצעות אנשי מקצוע מטעמו, ועל אחריותו הבלעדית, את טיב הדירה וכן כל מידע אחר הנוגע לדירה ולזכויות בה ובכלל זאת את מצבה הפיזי, התכנוני, המשפטי והאחר.

4. על ההצעה להיות בכתב לפי הנוסח בקישור כאן (פורמט PDF)  ועליה לכלול בין היתר את פרטי המציע/ים, את מס' תעודת זהות, כתובת המציע ודרכי תקשורת עימו ואת סכום ההצעה, ויש להגישה (בשעות עבודת המשרד: יום א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00), וזאת עד ליום 31/1/2022, במשרדנו שכתובתו:

פפרברג ושות' – משרד עורכי דין ונוטריון – רח' יגאל אלון 55 (קומה ד') תל אביב 6789115

5. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או שיק בנקאי לפקודת צבי פפרברג, עו"ד, בסך השווה ל-10% (עשרה אחוזים) מסכום ההצעה. הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לפחות לששה חודשים ממועד הגשת ההצעה. הערבות הבנקאית, השיק הבנקאי יוחזרו למציע אשר הצעתו לא זכתה.

6. ככל שיחול חיוב בהיטל השבחה או כל היטל עירוני או תכנוני אחר בגין עסקת מכירת הנכס – תשלומו יחול על הקונה.

7. המציע אשר יזכה, יטפל בהעברת הזכויות על שמו, וכל הכרוך בה, וישא בכל ההוצאות הקשורות בכך, ועל חשבונו.

8. המציע אשר הצעתו תזכה מתחייב לחתום על הסכם רכישה, על פי הנוסח שיוכן על ידי ב”כ המוכר, ואולם זכיית המציע מותנית באישור ההצעה ע"י המוכר, לפי שיקול דעתו הבלעדי. המכירה הינה וולונטרית ופרטית ואינה במסגרת הליכים כלשהם בבית משפט או הוצל"פ.

9. מציע אשר למרות זכייתו יחזור בו מהצעתו, או שמכל סיבה שהיא לא יסכים לחתום על הסכם הרכישה, או במקרה בו המציע לא ישלם את מלוא תמורת הממכר, כי אז יהיו רשאים המוכר וב”כ לחלט את הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי שצירף להצעתו, והדבר ייחשב כפיצוי מוסכם ביניהם. לא תהא למציע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החילוט.

10. הזמנה זו אינה בבחינת מכרז או "מעין מכרז" ואין המוכר וב”כ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והמוכר וב”כ שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או מי מ ו/או אחרים זולתם, או לערוך תחרות, או התמחרות בין מציעים או חלקם, ולהאריך את התקופה לקבלת הצעות או לבטלה – והכול לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

11. בשאלות ובירורים ניתן לפנות למשרדנו בדרכי התקשורת שלהלן.

צבי פפרברג, עו"ד ונוטריון

פפרברג ושות – משרד עורכי דין ונוטריון

רחוב יגאל אלון 55, תל אביב 6789115

טלפון: 03-6914863

פקס": 03-5733905

דוא"ל: law@feferberg.com

ט.ל.ח.


  • נגישות