מדוע לשכת הבריאות דורשת שטח גדול יותר למזנון בורקס מאשר לפיצריה ?

שאלה:

ברצוני להקים עסק, לייצור ומכירת בורקס ( בדומה לפצריה כמנה אישית ולא במשקל).
לתדהמתי ,דורשת ממני לשכת הבריאות המחוזית מבנה בגודל 100 מ"ר.
אינני מבין, מדוע לפתוח פיצריה דורשת אותה לשכה 40 מ"ר וממני כפול וחצי?
עלי לציין, שהליך הייצור והמכירה בפיצריה ובבורקסייה הינו דומה לחלוטין, ולכן אינני מבין את האטימות הזאת (אשר לדעתי, נובעת מאי הבנת סוג העבודה והמוצר).
האם ניתן לקבל סעד משפטי בעניין ולתקן עיוות זה?.

תשובה:

במענה לשאלתך, אציין, ראשית, כי בכל הנוגע לרישוי עסקים שהינם בתי אוכל, ומזנון בורקס בכלל זה, קיימות תקנות ספציפיות המסדירות את תנאי מתן הרישיון – תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), תשמ"ג – 1983.

בתקנות אלה אכן נערכה הבחנה מפורשת בין בית אוכל מסוג "פיצרייה" לבין בית אוכל מסוג "מזנון בורקס".

ואולם לעניין שטחם של שני סוגי בתי אוכל אלה, אין בהוראות התקנות הנ"ל הבדל שכן – נקבע בתוספת לתקנות, כי שטחו של מזנון בורקס הכולל עד 30 מקומות ישיבה יעמוד על 39 מ"ר, וזאת בדומה לשטח הנדרש מבית אוכל מסוג פיצרייה.

להלן נוסח התוספת לתקנות:

"סימן ד' – פיצריה

10. (א) בפיצריה מותר להכין ולמכור פיצה לשם צריכה במקום או מחוץ למקום.

(ב) אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט שימורי דגים, נקניק ונקניקיות.

11. (א) שטחם של החדרים בפיצריה יהיה לפחות כאמור להלן:

מטבח 10 מ"ר
מחסן 6 מ"ר
חדרי אוכל וחדרי שירות ביחד 23 מ"ר

(ב) בפיצריה שבה למעלה מ-30 מקומות ישיבה –

(1) יווספו למטבח ולמחסן 0.30 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף;
(2) יווספו לחדר האוכל 0.50 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

(ג) בפיצריה שבה מכינים מצרכי מזון נוספים, ייקבעו השטחים
הנוספים להנחת דעתו של המנהל.

12. (א) מעל למיתקני האפיה יותקן מינדף כאמור בתקנה 27.

(ב) התנור יהיה מסוג שאישר המנהל.

13. הבצק יוכן מקמח מנופה באריזות מוכנות מראש.

סימן ה' – מזנון בורקס

14. (א) במזנון בורקס מותר לאפות בורקס קפואים ולמכור בורקס לשם צריכה במקום או מחוץ למקום.

(ב) אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט נקניק ונקניקיות.

15. (א) הבורקס הקפואים יסופקו ממקום שאושר לפי תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון),תשל"ב-1972 והובלתם תיעשה ברכב מיועד לכך שאישר המנהל.

(ב) הבורקס יועברו ישירות מהרכב כאמור, למקרר של מזנון הבורקס.

16. (א) שטחם של החדרים במזנון בורקס יהיה לפחות כאמור להלן:

מטבח 10 מ"ר
מחסן 6 מ"ר
חדר אוכל וחדרי שירות ביחד 23 מ"ר

(ב) במזנון בורקס שבו למעלה מ-30 מקומות ישיבה –

(1) יווספו למטבח ולמחסן 0.30 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף;
(2) יווספו לחדר האוכל 0.50 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

(ג) במזנון בורקס בו מכינים מצרכי מזון נוספים, יקבעו השטחים הנוספים להנחת דעתו של המנהל.

17. בנוסף לאמור בתקנות אלה יהיו לפחות שני כיורים שאחד מהם
יהיה מיועד לרחיצת תבניות ושגודלו יהיה לפחות 60 ס"מ 06 X ס"מ 80 X ס"מ.

18. מעל למיתקן האפיה יותקן מינדף כאמור בתקנה 28. "

מן האמור לעיל עולה לכאורה כי אין לדרוש שטחים שונים – ואולם יתכן שהדרישה נובעת משיקול או צורך אחר שלא נכלל בשאלתך דנן.


  • נגישות