מהו דינה של צוואה ללא עדים?

שאלה:
אל ברנר ושות' – שלום רב
אבי נפטר לפני כחודש והותיר בכספת ביתית צוואה מודפסת הנושאת את חתימת ידו אך ללא חתימת עדים
לנותרים אין כל מידע בדבר קיומם של עדים ומכיוון שאין חתימה של אלו האחרונים אין אנו יודעים אם בכלל היו עדים מכיוון שאימי בחיים וע"פ רצונה ושאר רצון האחים היינו מעוניינים לקיים צוואת אבא ככתבה ושאלותי הן באם כל הנהנים מסכימים מהו ההליך המקובל והיה ואחד או יותר מהנהנים מסרב לצוואת אבא ודורש קיום צו ירושה כיצד ניתן בכל זאת להכיל דוקא את צוואת אבא עלפני חוק הירושה ?

תשובה:
ראשית הצטערתי לשמוע על מות אביך ז"ל – אנא קבל תנחומינו.
לעניין שאלתך: סעיף 18 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קובע ארבעה סוגי צוואות:
"צוואה נעשית בכתב-יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה"
להלן הסבר קצר ולא ממצה על ארבעת הסוגים:
צוואה בכתב-יד: תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.
צוואה בעדים: תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת-ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
צוואה בפני רשות: נעשית על ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר בית-דין דתי, או בהגשת דברי- הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי הנ"ל.
צוואה בעל פה: הינה צוואתו של "שכיב-מרע" וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, אשר רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים "השומעים לשונו", את דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, רושמים בזכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. יצויין כי צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.
הואיל ובביצוע צוואה אין דרך לברר ממקור ראשון מה היה רצון המצווה, שכן זה נפטר, נדרשת הקפדה יתרה על התקיימות כל התנאים הצורניים וה"פרוצדורליים" לכל סוג של צוואה – וזאת בכדי למנוע חלילה מצב בו יקבל תוקף מסמך שלא היה רצונו האחרון של המנוח.
מתוך הפרטים המעטים שמסרת עולה כי המסמך שנמצא בכספת אינו עונה על הדרישות הצורניות של אף אחת מצורות הצוואה שלעיל, ולמרות שניתן באופן עקרוני לבקש מרשם הירושות או מבית המשפט המוסמך לקיים את המסמך כצוואה על אף הפגמים שקיימים בו, הרי שמהמשך מכתבך עולה לכאורה כי הנהנים במסמך הינם "יורשיו הטבעיים" של המנוח.
אם אכן הנהנים ב"צוואה" הינם אשת המנוח וילדיו, על פי החלקים המוקנים להם לפי חוק הירושה, הרי יתכן שניתן להגיש בקשה למתן צו ירושה, במקום בקשה לצו קיום צוואה, קרי: לבקש הכרזת היורשים על פי דין אשר ממילא זהים למסמך הנ"ל (בהנחה שאינו "צוואה" כהגדרת אחת החלופות לעיל).
החלוקה על פי סעיף 11 לחוק הינה:
"(א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון –
(1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי;
(2) אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;
(ב) אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.
(ג) המגיע לבן-זוג על פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם-ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזירו כשיפקעו."


  • נגישות