משכיר (בעל הבית) שאינו מסכים לאפשר לשוכר לממש אופציה לשנת שכירות נוספת

שאלה:

יש לי שאלה משפטית אליך, אם יש חוזה שכירות, בחוזה יש אופציה לעוד שנה באותו מחיר,
עכשיו המשכיר טוען שאינו מוכן להשכיר באותו מחיר, האם זה הפרת חוזה או לא?
 
תשובה:
 
כאשר משכיר (בעל הבית) מעניק בחוזה השכירות זכות לשוכר להודיע על רצונו להאריך את תקופת השכירות, לתקופה נוספת מעבר לתקופת השכירות הבסיסית, התחייבות המכונה "אופציה" – הרי שמדובר על התחייבות חוזית לכל דבר ועניין.
 
במסגרת התחייבות המשכיר להענות לדרישת השוכר למימוש האופציה, ניתן להוסיף תניות כגון: מועד מוגבל להודעה על מימוש האופציה, דרישה כי ההודעה תהיה בכתב, או גובה שכר דירה שמוסכם מראש בין הצדדים.
 
למותר לציין כי גם התניות הללו הינן חלק בלתי נפרד מהחוזה.
 
לסיכום: בהנחה שעמדת בתנאים המקדמיים להפעלת האופציה והודעת על הרצון לממש את האופציה, הרי שסירובו של המשכיר להענות לדרישה מהווה הפרה של חוזה השכירות.


  • נגישות