אילו מיסים והטלים חלים על העברה ללא תמורה של מקרקעין מאבא לבן ולכלה?

שאלה:

לאבא של אישתי יש קרקע לבניה שעל שמו אני ואשתי מעוניינים לבנות על קרקע זו אבל לצורך קבלת משכנתא יש להעביר את הקרקע על מנת שתיהיה על שמנו.
חשוב לציין שהקרקע מועברת אלינו ללא תמורה
האם במקרה כזה יש עלינו איזשהו מס ? או היטל? כגון מס רכישה או דמי העברת בעלות
וכדומה?
תודה מראש
תשובה:

שלום !
התשובה לשאלתך מחולקת לסוגי מיסוי והיטלים שונים, וננסה להתייחס לעיקרם:
בהתאם לסעיף 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק"):
"מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – שאינו איגוד בשליטתו – יהיו פטורים ממס."
בהקשר זה הביטוי "מס" מתייחס למס שבח, ונראה כי יתקיים פטור ממס שבח הואיל ואתה ואשתך נכנסים להגדרת המונח "קרוב" של אביך, שכן ההגדרה, כאשר לפי סעיף 1 לחוק הינה:
"'קרוב' לאדם פלוני –
(1) בן זוג;
(2) הורה, הורי-הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה;
(3) אח או אחות ובני זוגם;
(4) איגוד שהוא בשליטתו;"
לעניין מס מכירה, נראה כי גם כאן יהיה אביך צפוי לפטור, וזאת לפי הוראות תקנה 2(2) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), תש"ס – 2000, הקובעת:
"מכירת מקרקעין תהיה פטורה ממס מכירה, כולו או מקצתו, בהתקיים אחד מאלה:

(1) …
(2) מכירת המקרקעין נעשית בלא תמורה מיחיד לקרובו;"
לעניין מס רכישה, החל בד"כ על מקבל הזכויות, נראה כי יהיה חיוב במס, ואולם החיוב יהיה בשיעור של 1/3 מן החיוב במכירה רגילה, וזאת לפי תקנה 20 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה – 1974:
"במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל"
יש לבדוק גם חיובים, ככל שהיו במס רכוש והשפעת העניין על המיסוי על המקרקעין.
כמו כן, יש לבדוק האם קיימים היטלים עירוניים ותכנוניים, כגון היטל ביוב והיטל השבחה, שעלולים להגיע לסכומים ניכרים, במיוחד אם המקרקעין עברו שינוי יעוד, הפשרה לבניה ותכנון מחדש.
זאת ועוד, באם המקרקעין רשומים במינהל מקרקעי ישראל – עלולה ההעברה להיות כרוכה בדמי הסכמה, מקום שהזכויות אינן מהוונות.
יודגש כי גם אם קיים לכאורה פטור קיימת חובת דיווח על העסקה במועד ולרשויות המס יכולות להיות השגות על הדו"ח.
לסיום יצויין כי בנוסף להנ"ל עלולים להיות חיובים אחרים או הוראות ספציפיות לעניין המקרקעין המסויימים, ומומלץ לקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין – גם אם נראה כי "הכל נשאר במשפחה".


  • נגישות