משפט האיחוד האירופאי (EU)

אתר בית המשפט האירופאי לזכויות אדם
מידע כללי, תיקים תלויים ועומדים, דיונים קבועים/קודמים, פסקי דין מלאים להורדה, מאמרים, פירסומים.

אתר מועצת אירופה
אמנות והסכמים (חיפוש עפ"י נושאים או עפ"י מילים – FULL TEXT, חדשות, דיונים על הסכמים עתידיים, פעילויות ועדות שרים, האסיפה הבינפרלמנטרית, קונגרס הרשויות המקומיות.

אתר Lexmercatoria
אתר המרכז בעיקר משפט מסחרי ארופאי.

 אתר האיחוד הארופאי בארה"ב
מידע כמעט בכל תחומי החיים באיחוד הארופאי, לרבות בתחומי משפט מגוונים.


  • נגישות