הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' רבי עקיבא 100, בני ברק הידועה כגוש 6122 חלקה 549 תת-חלקה 6

 

נמכר !!!

 

מוזמנת בזה הגשת הצעות לרכישת דירה ברח' רבי עקיבא 100, בני ברק הידועה כגוש 6122 חלקה 549 תת-חלקה 6

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות (טאבו) בדירה ברח' רבי עקיבא 100, בני ברק הידועה כגוש 6122 חלקה 549 תת-חלקה 6 (להלן: "הדירה" / "הנכס"), ע"י ב"כ בעלי הזכויות-המוכרים: צבי פפרברג, עו"ד ויוסף בן-גד, עו"ד (שניהם ביחד להלן: "ב"כ").

לעיון בנסח רשם המקרקעין (פורמט PDF) – לחץ כאן

לעיון בשומת מקרקעין (ללא ציון מחיר) לרבות תמונות הדירה (פורמט PDF) – לחץ כאן

2. הדירה תמכר במצבה הנוכחי “AS IS” ובעלי הזכויות ו/או ב"כ לא יהיו אחראים למצב הדירה מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת, לרבות לעניין דיוק הנתונים כאמור במודעה זו ו/או בצרופותיה ו/או לשום פגם ו/או נזק ו/או אי התאמה ו/או חריגה בדירה, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא נסתר.

3. מועדי ביקור בדירה:

יום ב' 24/1/2022 (כב' בשבט) בין השעות 18:00-19:00

נא לדייק !

4. על המציע החובה לבדוק, בין בעצמו ובין באמצעות אנשי מקצוע מטעמו, ועל אחריותו הבלעדית, את טיב הדירה וכן כל מידע אחר הנוגע לדירה ולזכויות בה ובכלל זאת את מצבה הפיזי, התכנוני, המשפטי והאחר. ככל שיהיה חיוב בהיטל השבחה או כל היטל עירוני או תכנוני בגין עסקת רכישת הנכס על ידי – הוא ישולם על ידי הקונה.

5. על ההצעה להיות בכתב לפי הנוסח (PDF) בקישור המצ"ב: לעיון בנוסח הצעה בכתב (פורמט PDF) – לחץ כאן ועליה לכלול בין היתר את פרטי המציע/ים, את מס' תעודת זהות, כתובת המציע ודרכי תקשורת עימו ואת סכום ההצעה ויש להגישה (בשעות עבודת המשרדים: יום א'-ה' משעה 9:00 עד 19:00), עד ליום 31/1/2022 (כ"ט בשבט), במשרדינו בכתובות:

פפרברג ושות' – משרד עורכי דין ונוטריון – רח' יגאל אלון 55 (קומה ד') תל אביב 6789115

יוסף בן גד – משרד עורכי דין – רח' כינרת 5 (קומה 35) , בני ברק 5126237

6. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או שיק בנקאי לפקודת צבי פפרברג, עו"ד ויוסף בן גד, עו"ד, בסך השווה ל-10% (עשרה אחוזים) מסכום ההצעה. הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לפחות לששה חודשים ממועד הגשת ההצעה.

7. הערבות הבנקאית/השיק הבנקאי יוחזרו למציע אשר הצעתו לא זכתה.

8. המציע אשר יזכה, יטפל בהעברת הזכויות על שמו, וכל הכרוך בה, וישא בכל ההוצאות הקשורות בכך, ועל חשבונו.

9. המציע אשר הצעתו תזכה מתחייב לחתום על הסכם רכישה, על פי הנוסח שיוכן על ידי ב”כ המוכרים, ואולם זכיית המציע מותנית באישור ההצעה ע"י המוכר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

10. מציע אשר למרות זכייתו יחזור בו מהצעתו, או שמכל סיבה שהיא לא יסכים לחתום על הסכם הרכישה, או במקרה בו המציע לא ישלם את מלוא תמורת הממכר, כי אז יהיו רשאים המוכרים וב”כ לחלט את הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי שצירף להצעתו, והדבר ייחשב כפיצוי מוסכם ביניהם. לא תהא למציע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החילוט.

11. הזמנה זו אינה בבחינת מכרז או "מעין מכרז" ואין המוכר וב”כ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והמוכר וב”כ שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או מי מ ו/או אחרים זולתם, או לערוך תחרות, או התמחרות בין מציעים או חלקם, ולהאריך את התקופה לקבלת הצעות או לבטלה – והכול לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

12. בשאלות ובירורים ניתן לפנות למשרדנו, בשעות העבודה, בדרכי התקשורת שלהלן.

צבי פפרברג, עו"ד ונוטריון                                         יוסף בן-גד, עו"ד

פפרברג ושות – משרד עורכי דין ונוטריון                     רח' כינרת 5 (קומה 35) , בני ברק 5126237                 

רחוב יגאל אלון 55, תל אביב 6789115                      טלפון: 054-9464643 

טלפון: 03-6914863                                                דוא"ל: bengad.law@gmail.com

פקס": 03-5733905                                               

דוא"ל: law@feferberg.com

ט.ל.ח.


  • נגישות