אתרי משפט ישראליים

אתר הרשות השופטת של ישראל
סקירה על פרוייקט נט-המשפט שנודע גם בכינויים: מב"ת 2000 ופרוייקט במ"ה (בתי המשפט – הדור הבא), מאגר פסקי דין והחלטות של בית המשפט העליון ובית הדין הארצי לעבודה, פסקי דין של השבוע האחרון בבתי המשפט המחוזיים, בתי משפט לעניינים מינהליים ובתי דין אזוריים לעבודה, ומנוע חיפוש בהם, החלטות ופסיקות בתי משפט אזרחיים מכל הערכאות לפי תיקים וכניסה לעורכי דין לפי מספר רשיון, טפסים שונים, אגרות, רשימת בתי המשפט ופרטים כגון: כתובות, מספרי טלפון של מזכירויות שונות (כולל מזכיר ראשי, מוציא לפועל וסגניהם, לרבות טלפונים בבתיהם !), פסקי דין נבחרים מתורגמים לאנגלית, רשימת מגשרים, מנוע חיפוש פשוט אך יעיל – לרבות על פי מילים, מעודכן בתדירות גבוהה. קשה להזכר איך עבדנו קודם לכן !

אתר מערכת נט-המשפט 

מערכת המחשוב החדישה של הנהלת בתי המשפט המאפשרת לכל הנוגעים בדבר: שופטים, עורכי דין, רשויות ובעלי דין, לתת ולקבל החלטות "און ליין", להגיש כתבי בי-דין סרוקים וחתומים חתימה אלקטרונית, בהגשה מאובטחת בכל עת לכל בית משפט הנכלל במערכת, כמו גם איתור פסקי דין והחלטות של בתי המשפט שונים (לפי הרשאות בדרגות שונות), ומנוע חיפוש בהם, תשלום אגרות וקנסות ועוד.

מידע on-line על תיקי בית המשפט העליון

ישומו של עידן פרוייקט במ"ה (בתי המשפט – הדור הבא) (לשעבר: מב"ת 2000) בבית המשפט העליון  האתר הנסיוני של מערכת בתי המשפט (טרם עידן נט-המשפט) , בו ניתן להתעדכן on-line בהחלטות, הליכים, בקשות, וכל מידע רלוונטי אחר הנוגע לתיקי בית המשפט העליון, המתנהלים או התנהלו בפניו.

מנוע חיפוש החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון

מנוע חיפוש פשוט אך יעיל לאיתור החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון, לרבות החלטות טכניות, לפי חיתוכים שונים: מילות חיפוש, מועדי החלטה, שמות שופטים, צדדים ועורכי דין.

אתר רשות האכיפה והגביה – מערכות ההוצאה לפועל וגביית קנסות

אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה (מערכות ההוצל"פ וגביית הקנסות), נועד לאפשר היכרות עם המערכת ולספק מידע על ההליכים המתקיימים בה. עם זאת, האתר נמצא עדיין בתהליך בנייה ועורכיו שוקדים על הרחבת המידע הניתן בו. הקמת האתר הינה בהמשך להחלטת נממשלה מיום 11.5.08 על שינוי ארגוני במערכת ההוצאה לפועל כך שתופרד מהנהלת בתי המשפט ותהפוך ליחידת סמך הכפופה למשרד המשפטים וחל מהראשון בינואר 2009 פועלות מערכות ההוצאה לפועל וגביית הקנסות כיחידה עצמאית בנפרד מהנהלת בתי המשפט. המבקר באתר זה יוכל לעמוד על סמכויותיהם של רשמי ההוצאה לפועל ודרכי עבודתם של לשכות ההוצאה לפועל , וללמוד על הדרכים הפתוחות בפני כל אדם לפנות למערכות ההוצאה לפועל.  

אתר משרד המשפטים
אתר נוח ויעיל המעניק גישה למאגרי מידע שונים, לרבות אתר רשם הפטנטים וסימני מסחר, מאגר השמאים, חידושי חקיקה, תזכירי חוק, חידושים בתחום סדרי הדין, הודעות דובר המשרד, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיות פרקליטות המדינה, מידע לקורבנות עבירה, קישורים שונים ומעניינים, לאתרים מקבילים בעולם. ספר החוקים, קובץ התקנות, ילקוט הפרסומים, הרשומות. כמו כן קיים אתר משנה לעניין משפט עברי – ראה קישור בדף משפט עברי.

מאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת
מאגר החקיקה הלאומי, באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת

שער הממשלה
פורטל שמטרתו לרכז את כל הקישורים, הכתובות, המידע, החדשות ושאר הנתונים הדרושים לאזרח בכדי למצוא את דרכו במבוך משרדי הממשלה, לרבות דרכי תקשורת, כתובות פיסיות ווירטואליות, רשויות, חברות ממשלתיות, יחידות סמך, טפסים שונים, שירות מקוון. מורה הנבוכים הוירטואלי לבירוקרטיה הישראלית !

אתר הכנסת
תקנון הכנסת, חוקים שונים, הפניה לאתרי ממשל שונים, מידע על חברי כנסת, חקיקה קיימת ושלביה, סדרי יום (לרבות הסטוריים), דבר הכנסת (פרוטוקול הדיונים), קבוצות דיון.

האפוטרופוס הכללי – כונס הנכסים הרשמי / הממונה על הליכי חדלות פירעון
נכסי נפקדים, רשימת נעדרים שנכסיהם מנוהלים ע"י האפוטרופוס הכללי, מידע לעניין תפקידי הרשם לענייני ירושה, רשימת פושטי הרגל, מידע על כונס הנכסים הרשמי, רשימת חברות בהליכי פירוק, מידע מעודכן על תיקי פשיטת רגל ופירוק חברות, מידע מעודכן על צווי ירושה וצווי קיום צוואה ומנוע חיפוש בהם, תפקידי המשרד ודרכי תקשורת.

אתר הנדל"ן הממשלתי
אתר נוח ויעיל המאפשר איתור מחירי נדל"ן מסוגים שונים (דירות, מסחרי וכיוב) כפי שדווחו לרשויות לאורך השנים כמו גם מידע השוואתי ואחר

 אתר רשות הפטנטים
אתר הרשות המרכזת את רשם הפטנטים, רשם סימני המסחר, רשם המדגמים

 קובץ נוהלי האגף לרישום והסדר מקרקעין (PDF)

קובץ הנהלים הדיגיטאלי והעדכני של האגף לרישום והסדר מקרקעין – רשם המקרקעין (טאבו)

אתר הממונה על נותני שירות עסקי ברשות לאיסור הלבנת הון וטרור

במסגרת המאבק כנגד הלבנת הון ומימון טרור ובהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים, נחקק בכנסת תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן – החוק), המטיל חובה לביצוע זיהוי והכרת הלקוח על עורכי דין ורואי חשבון המבצעים עבור לקוחותיהם "שירות עסקי" (להלן – נותני שירות עסקי), הכולל פעולות עסקיות כמפורט בחוק, כגון קניית/מכירת נדל"ן, הקמת תאגידים, ניהול כספים. הממונה על נותני שירות עסקי (להלן – הממונה) הוסמך לפקח על ביצוע החובות המוטלות על נותני השירות העסקי, באמצעות ביקורות שוטפות, וזאת החל מיום 2.9.2015 (מועד כניסתו לתוקף של החוק והצו הניתן מכוחו). טרם ביצוע שירות עסקי, נדרש נותן השירות העסקי להגיש ללקוחו טופס זיהוי והכרת הלקוח, בהתאם למצוי בתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה-2014 (להלן – הצו). הטופס ימולא על ידי הלקוח ויועבר לנותן השירות העסקי, שיהא מחויב בשמירתו למשך 5 שנים. נותן השירות העסקי יבחן את הסיכון להלבנת הון או מימון טרור בשירות העסקי המבוקש ויציין כי ביצע זאת במקום המיועד לכך בטופס. הערכת הסיכון תתבצע תוך הסתייעות ב"דגלים אדומים" המנויים בתוספת הרביעית לצו, ובאלו המצויים באתר זה.  כמו כן, על נותן השירות העסקי לבדוק אם שם הלקוח מופיע ברשימת פעילי וארגוני הטרור המתפרסמת על ידי משרד הביטחון. אם לדעת נותן השירות העסקי, השירות המבוקש מצוי בסיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור, עליו להימנע מביצוע הפעולה עבור הלקוח. זאת, בהתאם לכללים האתיים אשר נקבעו לעורכי דין ולרואי חשבון בנושא (הכללים האתיים צפויים להיכנס לתוקף בעת תחילת פעילות הממונה). ככל שבדיקת הממונה תעלה חשש להפרת הכלל האתי על ידי נותן שירות עסקי, מידע על כך יועבר ללשכות המקצועיות לשם פתיחה בבירור משמעתי.  כמו כן, אי-מילוי הטפסים, אי-שמירתם כנדרש למשך 5 שנים, מילויים באופן לקוי או אי-שיתוף פעולה באופן אחר עם הממונה, עלולים להוביל להטלת עיצומים כספיים על ידי ועדת עיצומים, בהתאם לסמכויותיה לפי החוק.. 

אתר מרכז השלטון המקומי
הפורטל המוניציפלי הישראלי, החברה לאוטומציה, ארועי הי-טק, חברה למשק ולכלכלה, בנק אוצר השלטון המקומי, ערים בישראל ובעולם

אתר רציו
אתר מרתק ובו רשימת טלפונים מלאה של מזכירויות כל בתי המשפט ובתי הדין בארץ, רשימת עורכי הדין בישראל עם מנוע חיפוש יעיל, מאמרים, עדכוני פסיקה, מפת אזורי שיפוט בתי משפט, טפסים משפטיים, מדורים שונים לרבות: דיני מסים, נזיקין וביטוח, עדכוני חקיקה, פסיקה וחוות דעת, משפט וטכנולוגיה, מקורות פרשניים, דיני חברות, חידושים בתחום המשפט העסקי מן העולם, חיפוש ורכישה מחנויות בארץ ובעולם, שיחות ועידה פרטיות, פורומים, חדרי דיון, פקולטות, מאגר מתמחים מגזין משפטי מפולח ע"פ נושאים לפי בחירתכם, מאגר החברות בפירוק, מאגר פשיטות הרגל, מאגר החשבונות המוגבלים ועוד.

אתר הוצאת נבו (זכיינית הוצאת הפד"י)
מאגר מעולה, רחב ומעודכן, מנוע חיפוש משוכלל ועשיר, עפ"י חלוקה לערכאות, לרבות חיפוש עפ"י מילים, חדשות משפטיות – האתר בחלקו בתשלום. מומלץ !

אתר של עו"ד חיים רביה
אתר מרתק הכולל מנוע חיפוש, אינדקס נושאי משפט ישראלי וזר, דיני מחשב וטכנולוגיה, אסופת מאמרים בתחומים שונים, קישורים לאתרים רבים, טפסים משפטיים להורדה (חינם)

אתר INTERLAW (סקירה משפטית)
מגזין אינטרנט המתעדכן על בסיס יומי, מיסודו של המגזין סקירה משפטית, סקירת פסיקה וחקיקה מישראל ומהעולם, מכיל אינדקס ומנוע חיפוש עפ"י נושאים ומאגר גדול של מאמרים ואף פסקי דין מלאים, מאפשר רישום (חינם) לחיפוש במאגר חוברות סקירה משפטית שפורסמו בעבר ולמגזין הנ"ל, איתור עורכי דין, לוח מודעות אלקטרוני

 אתר עורכי דין – נט דין
אתר נט דין מציג אינדקס עורכי דין לפי תחומי העיסוק של כל עורך דין. אפשרות לאתר עורך דין לפי שם, לפי תחום עיסוק או לפי עיר. עורכי דין מוזמנים לפרסם מאמרים באתר.

משפט.נט
אינדקס מפורט ועשיר של נושאים משפטיים, חוק ומשרדי עורכי דין – האתר ברובו באנגלית לאתר זה מופנה גם הקישור של אתר www.mishpat.com לשעבר.

אתר Lawdata
תמציות פסקי דין, איתור פסיקה לפי נושאים, איזכורי חקיקה וכו', החקיקה של מדינת ישראל (ראשית ומשנית), כתבי בי-דין נבחרים אשר אוזכרו בעיתונות, "המשרד הממוחשב". הגישה לטקסטים – בתשלום

אתר הוצאת הלכות (דינים)
מאגר פסקי דין שטרם פורסמו בתקליטור דינים, איתור פסיקה לפי נושאים, איזכורי חקיקה, חקיקה מעודכנת, נתונים מתוך רשומות: קובץ התקנות, ילקוט הפרסומים, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיות פרקליטות המדינה. הגישה לחלק ניכר מן החומר – בחינם. מעודכן ומעניין.

אתר כתב העת "משפטים"
כתב העת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, תקצירי מאמרים שפורסמו ושעומדים להתפרסם ל"הורדה", מנוע חיפוש, פרטים על כנסים משפטיים, כתבי עט בישראל ובחו"ל

אתר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה
אתר מרתק של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה המנהל מעקב וביקורת סטטיסטית על פעילות בית המשפט העליון, החלטותיו ושופטיו בחיתוכים שונים.

אתר גישור זוגי
כל מה שרצית לדעת על ההליך הפופולארי של גישור זוגי ומשפחתי, ייעוץ זוגי ואישי

אתר תקדינט
אתר חברת C.D.I המוציאה לאור את תקליטור תקדין, מכיל עדכוני פסיקה וחקיקה מעודכנים אשר הופיעו לאחר הוצאת תקליטור תקדין האחרון, מאגרי פסיקת ביהמ"ש עליון, מחוזי, שלום, ביה"ד לעבודה, מפתח מאמרים משפטיים. החיפוש – חינם, כניסה למסמכים – בתשלום

אתר לשכת עורכי הדין
הלשכה ומוסדותיה, פעולות הלשכה, מידע שימושי, ספר עורכי הדין, מחוזות הלשכה, מידע למתמחים, סוגיות בענייני אתיקה, הרצאות והשתלמויות, לוח מודעות, כתבי עת מקוונים

אתר ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
חנות וירטואלית לרכישה מאובטחת של מוצרי ההוצאה לאור של הלשכה (משווקת פדאו"ר) בהנחה

אתר "פרקליטים ברשת"
אתר זה נבנה, עפ"י בעליו על מנת לאפשר למצוא את הדרך בעולם החוק והמשפט הישראלי, לעזור באיתור עורך דין ואף לקבל תשובות לשאלות בנושאי חוק ומשפט, מוסדות משפטיים, מאגר קטן של מאמרים עבריים (FULL TEXT), הורדת טפסים, תת אתר לעורכי דין בלבד, לוח מודעות. האתר אינו פעיל כרגע.

אתר הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב
קורסים, מרצים וחברי סגל, מידע לסטודנטים, ידיעון, אינדקס מאמרים בכתבי עט בהוצאת הפקולטה: עיוני משפט, פלילים (תמציות מאמרים), דיני ישראל, שנתון משפט העבודה בישראל, Theoretical Inquiries in Law, Israel Yearbook on Human Rights, חיפוש בקטלוגים של כל הספריות בכל האוניברסיטאות והמוסדות האקדמיים בארץ, לרבות הפקולטה למשפטים (מערכת אלף)

אתר הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה
קורסים, מידע לסטודנטים, סגל, אינדקס מאמרים בכתב העת "משפט וממשל", ניתוח סטטיסטי של פעילות בית המשפט העליון, מרכז מידע למשפט וטכנולוגיה

אתר "פסק-דין"
מקור מידע המשפטי מורחב ומעודכן ביותר, מתעדכן מדי יום ביומו, סיכומי פסיקה עדכנית וחקיקה חדשה, אפשרות לתאר למערכת פסקדין את המקרה שלך ולקבל פסקי דין שכבר התקבלו במקרים דומים, לקרוא מאמרים בנושא, ולמצוא קישור לחוקים המגנים על זכויותיך. מנוע חיפוש להשוואת פסיקות של שופטים. רשימת דיוור מעניינת. החיפוש – חינם. הורדת המסמכים – אפשרית גם למשתמש מזדמן, בתשלום (לרוב). מומלץ !

אתר רשם סימני המסחר
מאגר סימני המסחר ומנוע חיפוש יעיל בהם, דברי הסבר והדרכה, וכן אפשרות להגשת בקשות און-ליין לסימני מסחר, וקישורים לאתרים רלוונטיים.

אתר ועדת מסחר אלקטרוני (E-Commerce) של משרד המשפטים
חתימה אלקטרונית, שמות מתחם והגנתם, הגנת הפרטיות, חוזים אלקטרוניים, הגנת הצרכן, אתרי ספקי שירות ותוכן, משפט בינלאומי פרטי, גיבוש המלצות לחקיקה בתחום המתפתח

אתר Lawyerone
אתר ויזואלי ויפה, בו ניתן לחפש במאגר רחב של פסקי דין, לאתר עורכי דין על פי איזורים ותחומי עיסוק, נוטריונים, להציץ במכרזי רכבים ונדל"ן בכינוס נכסים, ואף לחזות בחדשות עולם המשפט העדכניות, כמו גם לרכוש

אתר קישורים משפטיים של תפוז
אסופת קישורים משפטיים מעניינים – האתר משמש כשער לעולם המשפט ומיועד הן לעוסקים בתחום והן לאזרחים מתעניינים

אתר משטרת ישראל
אתר המשטרה בו ניתן לאתר את פקודות משטרת ישראל, לבדוק מספרי רישוי של רכבים (לבדיקה באם הם גנובים), עיצות מעשיות, מנוע חיפוש ועוד

ביטוח ואינטרנט
אתר קישורים ותוכן לעניין פתרונות ביטוח שמציבים האינטרנט ופיתוחים טכנולוגיים חדשניים, לרבות מסחר אלקטרוני ורשלנות מקצועית של אנשי מחשב לסוגיהם

אתר משפט ותיירות
אתר משפטי, בעריכת עוה"ד רוני גולן, העוסק בנושאים שונים הקשורים לתיירות ונסיעות, כגון טיולים מאורגנים, סוכנויות נסיעות, מורי דרך, תעופה, שיט, השכרת רכב, כניסה לישראל, אשרות כניסה, מועדוני נופש ויחידות טיים-שרינג. האתר מציע חומר משפטי רב וכולל דברי חקיקה רבים ופסקי דין, לרבות פסיקי דין שלא פורסמו

אתר ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין
אתר ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין: הודעות, ארועים, מספרי טלפון חשובים, לוח תורנויות ושופטים תורנים (לרבות בפגרות)

אתר רשות מקרקעי ישראל (מינהל מקרקעי ישראל)
מידע על מקרקעין בבעלות המינהל, מכרזים, תשלומים וערכי קרקע, תכנון, מידע על המינהל לרבות תכניות, החלטות ופרסומים, חיפוש בהחלטות מועצת המינהל, חוזי פיתוח וחכירה, טפסים, מאגר תוכניות בניין ערים (תב"ע) – לרבות צפיה בתשריטים ותקנונים. כמו כן ניתן להזמין ולצפות, תמורת תשלום, באישור זכויות לנכסים הרשומים ברמ"י ! מומלץ !

אתר המוסד לביטוח לאומי
פירוט זכויות, חוקים רלוונטיים ועידכוניהם.

בדיקת חשבונות מוגבלים – מרשם בנק ישראל
מרשם ממוחשב של חשבונות מוגבלים (מוגבל רגיל, מוגבל חמור) לפי חוק שיקים ללא כיסוי. יש לשים לב כי המשרשם אינו כולל רישום מוגבל מיוחד לפי חוק ההוצאה לפועל, פקודת פשיטת הרגל ומסורבי גט. ולאחרונה חידוש: איתור לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות ("מוגבל חמור"), יחיד / תאגיד, לפי מספר מזהה (תעודת זהות או מספר חברה).

אתר מערכת נתוני אשראי

מערכת נתוני אשראי הוקמה על ידי בנק ישראל מתוקף חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 כחלק מהצעדים לקידום התחרות בשוק האשראי בישראל. המערכת אוספת נתונים לגבי התחייבויות האשראי של יחידים, אזרחי ותושבי ישראל, וכן לגבי אופן הפירעון של התחייבויות אלה. מקורות המידע שמדווחים את הנתונים למערכת הם בעיקר גופים שעוסקים במתן אשראי, למשל: בנקים, חברות כרטיסי אשראי או נותני אשראי חוץ בנקאי, וכן רשויות ציבוריות שונות: כונס הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל ומדור חשבונות מוגבלים שבבנק ישראל. המטרות שלשמן נחקק החוק והוקמה מערכת נתוני אשראי הן: הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, הרחבת הנגישות אשראי, צמצום ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים ויצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו.

בזק – מודיעין 144 (איתור מספרי טלפון)
ספר הטלפונים הממוחשב, חסכון משמעותי ביחס לשיחות בירור למודיעין 144.

אתר מכללת שערי משפט
אתר המכללה הכולל קישור לאתר כתב העט המצויין "שערי משפט" – המאפשר הורדת קבצי Full-Text של החוברות שיצאו עד כה בפורמט Acrobat Reader, אתר הספריה המשפטית.

אתר מתגרשים
מידע משפטי מגוון בנושאי נישואין וגירושין, טיפים, הסברים בשפה פשוטה, עצות שימושיות למתחתנים, למתגרשים ולאלה שבאמצע…

אתר אמנות בינלאומיות של משפט.נט
ריכוז אמנות בינלאומיות בנושאים שונים.

אתר דואר ישראל – מעקב משלוח דואר רשום
אתר דואר ישראל (My Post), המאפשר מעקב אחר דואר רשום ומסירתו לנמען, לרבות הדפסת אישור מסירה, וזאת על פי קוד הדואר הרשום – כססמת רשות הדואר: "זה מה-זה פשוט !" כמו כן ניתן באתר זה לצפות בנסחי רשם המקרקעין (טאבו), רשם החברות ורשם המשכונות שהוזמנו באמצעות רשות הדואר וכן לבדוק מיקוד לפי כתובת.

אתר דפי זהב
אתר האינטרנט של דפי זהב – Zap מדריך העסקים של ישראל, ההופך את הססמה הוותיקה "תן לאצבעות ללכת במקומך" לנכונה יותר מתמיד. מידע על עסקים לפי סיווגים שונים, לרבות: טלפונים, מספרי פקס', כתובות, דוא"ל, אתרי אינטרנט ומפות גישה.

אתר "כונס"
אתר עשיר וידידותי בו ניתן למצוא רשימות של רכבים ונדל"ן מכינוס נכסים ומכרזים, וכן לפרסם מודעות על נכסים בכינוס – והכל ללא תשלום !

אתר לשכת שמאי המקרקעין
מידע כללי ומקצועי על לשכת שמאי המקרקעין, מקצוע השמאות, ספרות ומאמרים להורדה, קישורים לאתרים מקבילים בעולם.

אתר טאבו ישיר
אתר מסחרי של חברת טאבו ישיר מבית קו-מנחה המציעה מכלול שרותי המצאת דוחו"ת מאגפי משרד המשפטים, לרבות: רשם החברות, רשם המשכונות ורשם המקרקעין באינטרנט בצורה קלה ונגישה המסמכים אף נשמרים באתר ובכניסה בשם משתמש וסיסמה באפשרותכם לצפות בחומר בצפיה חוזרת. כמו כן, מאפשר האתר בדיקת שיעבודים על כלי רכב וגישה למאגרי כלי רכב ודירות הנמצאים בהליכי כינוס נכסים.

אתר הפקטור המשפטי
אתר "הפקטור המשפטי" נועד, לפי עורכיו לביקורת על מערכת המשפט. בין היתר מוצגים באתר, ספרים לרבות: "אהרן ברק ומנעמי שלטון החוק" ו- "צדק של פלנגות" הסוקרים את התנהלותו הנטענת של הנשיא אהרן ברק, בפרשיות וארועים בולטים לאורך תקופה של כעשרים וחמש שנים – כיועץ המשפטי לממשלה, כשופט וכנשיא בית המשפט העליון. כן יפורסמו באתר מאמרים ותחקירים שונים הנוגעים לתיפקוד מערכת המשפט. בדף הבית נמצאת פינה דינאמית של ציטוטים משפטיים – בעיקר מפי שופטים. הציטוטים מוחלפים באופן שוטף אך זמינים בארכיון.

מחירון רכב – לוי יצחק (באתר  לוח Win-Win מבית ידיעות אחרונות)
מחירון הרכב הפופולארי, מתעדכן בתדירות גבוה.

שירות הטפסים הממשלתי
עוד אחד מאתרי השירות במסגרת "ממשל זמין": כאן תוכלו למלא, לשלם ולשלוח טפסים בצורה מקוונת באמצעות רשת האינטרנט, ללא כל צורך לעמוד בתור או להגיע לדלפקי קבלת הקהל במשרדי הממשלה וביחידות השונות כל זאת כחלק מפרויקט ממשל זמין לשיפור השרות לאזרח.

אתר אלאד שירותי הקלטות בע"מ
הקלטה ותמלול של ישיבות ודיונים, תמלול הקלטות, תרגום משפות שונות, שירותי הקלטה דיגיטאליים (אפשרות להפוך כל שיחת טלפון לקובץ קולי הניתן להפצה), שירות שיחות ועידה בנות עשרות משתתפים, הפצת הודעות קוליות בדואר אלקטרוני. השירותים בתשלום.

אתר "מידע משפטי"
מדור משפטי ששם דגש על יצירת מגע בין הציבור הרחב למומחי משפט, הסוקר פרסומים שונים, לרבות באינטרנט, אינדקס משרדי עורכי דין על פי תחומי התמחות, מאמרים מגוונים, מבית זמן מעריב

אתר רשם העמותות
רשם העמותות וחל"צ (חברות למען הציבור) ברשות התאגידים במשרד המשפטים, מאפשר חיפוש עמותה לפי מספר או לפי שם וקבלת פרטים אודותיה ומצב רישום.

אתר הסכמים קיבוציים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מנוע חיפוש בטקסט מלא של הסכמים קיבוציים והחלטות רלוונטיות.

נתם SEARCH (לשעבר נדל"ן נטו)
פורטל אינטרנט לנדל"ן בישראל. מנוע חיפוש, מדריך בענייני מקרקעין, תעריפי ארנונה ברשויות מקומיות שונות, קישורים לאתרי נדל"ן בארץ ובחו"ל וכן לעתרי רשויות מקומיות, מאמרים שונים.

כללי האתיקה של שופטים

(קובץ PDF)כללי האתיקה של שופטים, כפי שנוסחו ע"י נשיא בית המשפט העליון השופט מאיר שמגר, המופיעים באתר הכנסת.

אתר סופרדין
הקניון המשפטי הראשון ובו תקצירי פסיקה על פי נושאים – חינם (טקסט מלא – בתשלום), מאמרים, שאלות ותשובות, ספריה משפטית, מאמרים, כתבי בי-דין וכמובן קישורים לאתרי משפט בארץ ובעולם.

אתר הקודקס האזרחי – הצעת חוק דיני ממונות
באתר נמצאת הצעת ועדת הקודיפיקציה של משרד המשפטים ברשות הנשיא אהרון ברק, לנוסח חוק דיני ממונות. ההצעה משלבת עשרים וארבעה חוקים קיימים בתחום האזרחי לחוק אחד, שיהיה הקודקס של המשפט האזרחי הישראלי. ראה מאמר בעניין הקודקס בדף המאמרים באתר זה !

אתר תקשי"ר (תקנון שירות המדינה)
אתר נציבות שירות המדינה בו ניתן לעיין בטקסט מלא בתקשיר – תקנון שירות המדינה.

המאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה – יד ושם
על פי הגדרת מנהלי האתר, המאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה הוא מפעל בין לאומי בהנהגת יד ושם. השאיפה היא לשחזר את שמותיהם וסיפור חייהם של כל היהודים שנרדפו בשואה. מנוע חיפוש משוכלל, מסמכי מקור (דף-עד) סרוקים ומתורגמים משפות מקור שונות.

אתר דיני רשת (Net law)
על פי עורכיו, אתר דיני רשת הוקם ונערך על-ידי עו"ד אביב אילון, ממשרד אילון, אגרט ושות. מכיל מידע משפטי במגוון תחומים מן הטכנולוגיה האינטרנט והמחשבים, חיפוש ועיון במידע משפטי ישראלי וזר לרבות מאמרים, פסקי דין, חקיקה וחדשות.

אתר לשכת רישום המקרקעין (טאבו)
האגף לרישום והסדר מקרקעין מפרסם את הכתובות, טלפונים ופקסים של לשכות רישום המקרקעין (טאבו) בכל רחבי הארץ.

איתור מקרקעין (גוש / חלקה)
עוד פרויקט מבורך מבית "ממשל זמין" והמרכז למיפוי ישראל, המאפשר לאתר את הגוש והחלקה של מקרקעין לפי כתובת.

אתר מערכת פשיטת רגל ופירוק / הליכי חדלות פירעון של הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי)
המערכת מאפשרת לציבור הרחב לבדוק קיומם של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ליחידים ולתאגידים (לפי הדין הקודם: צווי כינוס / צווי פשיטת רגל ליחידים ו/או צווי פירוק לחברות) . ולברר פרטים על ההליכים המנוהלים מכוח צווים אלו. המערכת אינה כוללת מידע בדבר הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, פשיטת הרגל ו/או פירוק אשר הסתיימו לפני למעלה מ- 7 שנים, ואינה כוללת מידע על בקשות אשר לא הבשילו לכדי צו לפתיחת הליכים, צו כינוס ו/או פירוק. חלק מהמידע באתר אינו נגיש לכלל הציבור ומוגבל לבעלי עניין בתיק בלבד– מגישי תביעות חוב, בעלי תפקיד, החייבים עצמם, בעלי מניות ומנהלים (ניתן לקבל קוד כניסה במשרדי הכונס הרשמי-הממונה על הליכי חדלות פירעון במחוז בו מתנהל התיק).

אתר בתי הדין הרבניים
מידע על תיקים המתנהלים בפני בית הדין הרבני, פתיחת תיקים אלקטרוניים, ענייני נישואין, גירושין, יוחסין, ירושות, צוואות, גיור, עגונות ועוד. איתור תיקים לפי איזורי שיפט, נתונים על דיינים.

דיני גירושין ודיני נישואין – אתר חברת עורכי דין עזריאלנט
תקציר מעודכן, מקיף ומרתק של דיני הנישואין והגירושין בישראל, לרבות התייחסות ופסיקה במשפט הישראלי, במשפט העברי ובמשפט הבינלאומי.

אתר נציב שירות המדינה
מטרת האתר הינה לאפשר גישה לציבור הרחב ובמיוחד עובדי המדינה למידע מקיף בתחומים הושנים הנוגעים לעבודת נצתיבות שירות המדינה, לרבות מכרזי תפקידים, נוסח התקשי"ר, פרסומים, הודעות הנציבות טפסים ודרכי תקשורת

אתר רשות התאגידים (רשם החברות)

אתר רשות התאגידים, רשם החברות, השותפויות ושמות העסק, באתר תמצאו הנחיות לרישום חברה ולרישום שותפות, טפסים לרישום ולדיווח והנחיות למילוי הטפסים, הזמנת תיקים לעיון באמצעות דוא"ל, הנחיות בקשר לפירוק חברות וכן שיעורי אגרות מעודכנים. כמו-כן תמצאו את שמות ממלאי התפקידים ותחומי עיסוקיהם של העובדים באגף ולידם מספרי הטלפון שלהם וכתובות רלוונטיות. ניתן לשלם אגרה שנתית באמצעות האינטרנט וכן ניתן לבדוק שמות חברות ושותפויות הרשומות במאגר המידע.

אתר קובצי הרשומות – משרד המשפטים
באתר זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "רשומות" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות: ספר החוקים – הכולל את החוקים אשר התקבלו בכנסת בקריאה השלישית (מחוברת מס' 2010 – כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005)); הצעות חוק – הממשלה – הכולל את הצעות החוק מטעם הממשלה שהונחו על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה (מחוברת מס' 190 – ה' בתמוז התשס"ה (12 ביולי 2005)); קובץ התקנות – הכולל דברי חקיקת משנה ובהם תקנות, צווים ועוד (מחוברת מס' 6395 – כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005)); קובץ התקנות – חיקוקי שלטון מקומי – הכולל חוקי עזר וצווי עבירות קנס של רשויות מקומיות (מחוברת מס 684 – ד בניסן התשס"ה (13 באפריל 2005)); קובץ התקנות – שיעורי מכס, מס קניה ותשלומי חובה – הכולל צווים והודעות שעניינם מכס ומסי יבוא ויצוא (מחוברת מס 1438 – כו באב התשס"ה (31 באוגוסט 2005)); ילקוט הפרסומים – הכולל הודעות המתפרסמות על פי חוק מטעם הממשלה ומטעם גופים ציבוריים שונים, ובין השאר הודעות על מינויים מטעם הממשלה, הודעות ועדות התכנון והבניה, הודעות בתי המשפט לענין פירוק חברות והודעות בתי דין רבניים, וכן הודעות מאת הציבור שפרסומן נדרש על פי חוק (מחוברת מס 5414 – ל בסיון התשס"ה (7 ביולי 2005); בשלב זה, מטעמים טכניים, האתר אינו כולל חוברות שבהן מפורסמות, הודעות מאת הרשם לענייני ירושה, הודעות מאת הכונס הרשמי, הודעות בענין רישום עמותות ומחיקתן ועוד)

אתר הרשם לענייני ירושה – מידע על צווי ירושה וצווי קיום צוואה
אתר רשם הירושות, המאפשר הגשה מקוונת של בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה, כמו גם בקשות והשלמת מסמכים ומאפשר בירור מידע בנושאים הבאים: בקשות שהוגשו לרשם הירושה (צו ירושה, צו קיום צוואה וכו) ומצבם. צווי ירושה שנתנו על ידי רשם הירושה, בדיקת קיום בקשת ירושה על מנוח ברשם הירושה, בתי הדין הרבניים ובתי המשפט, בירור מתן תגובת היועץ המשפטי לבקשות בנושא עזבון ומעמד אישי.

אתר עורכי דין – www.lawguide.co.il
אתר מדריך עורכי הדין המרכז בתוכו, המידע רב הנדרש לאזרח על מנת למצוא עורך דין מתאים ואת כל השירותים למשרדי עורכי דין, ניתן לאתר בו משרדי עורכי דין מכל רחבי הארץ במגוון רחב של תחומים. ניתן לחפש עורך דין לפי תחום ואיזור או לפי טקסט. האתר אף מאפשר לפנות אל עורכי הדין לייעוץ ראשוני. בנוסף באתר מידע משפטי רב הכולל מאמרים, פסקי דין, עצות משפטיות, מדריכים, חוקים ועוד

אתר חוק ומשפט בפורטל הממשלה
האתר בנושא חוק ומשפט בפורטל הממשלה מציג מידע משולב מהרשות השופטת ומהרשות המחוקקת. באזור זה תמצאו שירותים מקוונים בבתי המשפט, וכן מידע על בתי המשפט בארץ, מערכת המשפט הציבורית, ומאגרי חוקים ותקנות. כמו כן קיימים באתר שירותים מקוונים-אינטראקטיביים המאפשרים לקבל מידע או שירות בזמן אמת באינטרנט, באמצעות מחשבונים, מפות, מאגרי מידע, מכרזים ושאילתות.

 אתר עורכי דין – ישראל
אתר מדריך עורכי הדין המרכז בתוכו, המידע רב הנדרש לאזרח על מנת למצוא עורך דין מתאים ושירותים שונים למשרדי עורכי דין, ניתן לאתר בו משרדי עורכי דין מכל רחבי הארץ במגוון רחב של תחומים. ניתן לחפש עורך דין לפי תחום ואיזור או לפי טקסט. האתר אף מאפשר לפנות אל עורכי הדין לייעוץ ראשוני. בנוסף באתר מידע משפטי הכולל מאמרים, פסקי דין, עצות משפטיות, מדריכים, חוקים ועוד

אתר החלטות הממשלה
אתר משרד ראש הממשלה ובו אפשרות לצפות בהחלטות המשלה וכן וועדות שרים השונות.

אתר רשם המקרקעין להפקת נסחים
אתר המאפשר הפקת נסח מרשם המקרקעין (טאבו) באגרה נמוכה, הן לעניין נסח מודפס (רגיל/הסטורי/מרוכז) והן נסח בפורמט PDF

אתר Law-News

אתר המהווה פלטפורמה המאפשרת למשרדי עורכי דין, גישה ישירה ועצמאית להעלאת הודעות לעיתונות. וכלי שימושי ויעיל לסיקור אירועים מעולם המשפט, זאת על ידי יצירת קשר מהיר וישיר, בזמן אמת (באמצעות האינטרנט), עם כל משרד עו"ד שהעלה לאתר הודעה לעיתונות.

אתר רשם החברות – הפקת מידע על חברות ושותפויות

אתר רשם החברות בו ניתן, בזמן אמת, לקבל (בתשלום) נסחי מידע עדכניים אודות כל חברה ושותפות רשומה.

אתר מרשם האוכלוסין במשרד הפנים

אתר זה מאפשר, תמורת תשלום שירות איתור מען המאפשר לכל אדם לאתר כתובת של תושב על פי מתן פרטים מזהים. ככל שיינתנו יותר פרטים על האדם אודותיו מבוקש האיתור, כך האיתור יהיה יעיל וקל יותר. עלות השירות: 15 ₪ עבור כל בקשה. נתוני הבקשה נשלחים למערכת של משרד הפנים. איתור המען ישלח לכתובת המבקש כפי שרשומה במרשם התושבים תוך מספר ימים.

אתר רשם המשכונות – הזמנת פלט בדבר משכון

במסגרת הכרזת ממשלת ישראל על פרוייקט מימשל זמין ושיפור השירות לאזרח, יזם רשם המשכונות במשרד המשפטים (להלן הרשם) פרוייקט להפצת מידע ממאגר הנתונים של רשם המשכונות (להלן המאגר), באמצעות האינטרנט. מטרת הפרוייקט היא לאפשר לציבור הרחב נגישות למידע, ללא הגבלה של זמן פעילות הלשכות ומיקומן הפיזי. השירותים הניתנים באתר: עיון מקוון במאגר באמצעות האישורים הבאים: דו"ח משכון – אישור על קיומו/אי קיומו של משכון פעיל. נסח משכון – אישור על קיומו/אי קיומו של משכון שבוטל. הלקוח יוכל לצפות במידע, לשמור אותו  ולהדפיסו. עיון זה מהווה אסמכתא רשמית מאת רשם המשכונות (על פי תקנה 13 לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד–1994, ותקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשס"ה – 2005). כמו כן מאפשר האתר הזמנת עיון במאגר באמצעות האתר לגבי משכונות שלא ניתן לקבל עבורם עיון מקוון.

 אתר מדריך עורכי הדין בישראל (lawguide.co.il)

מדריך למשרדי עורכי דין מכל רחבי הארץ במגוון רחב של תחומים. ניתן לחפש עורך דין לפי תחום ואיזור או לפי טקסט. האתר מאפשר לפנות אל עורכי הדין לייעוץ ראשוני. בנוסף באתר מידע משפטי רב הכולל מאמרים, פסקי דין, עצות משפטיות, מדריכים, חוקים ועוד.

 אתר כתב העת "הפרקליט"

כתב העת "הפרקליט", שרואה אור משנת 1943, הינו כתב העת המשפטי הוותיק ביותר בישראל. כיום נערך הפרקליט בשיתוף עם בית-הספר למשפטים של המסלול האקדמי, המכללה למנהל, ורואה אור פעמיים בשנה. כתב העת מהווה במה למאמרים משפטיים מעשיים ועיוניים בכל ענפי המשפט, והוא מצוטט תדיר הן בפסיקת בתי-המשפט והן בכתיבה של מלומדים. באתר ניתן לעיין במאמרים שפורסמו בחוברות מח(2) עד נ(1) (העלאת יתר החוברות תושלם בזמן הקרוב).

אתר עולם העבודה – דיני עבודה

באתר עולם העבודה, בעריכת עוה"ד הילה פורת, ניתן למצוא מידע מפורט על זכויות וחובות עובדים ומעסיקים בתחום דיני העבודה והשכר: עבודת נשים, פיצויי פיטורים, התפטרות, חופשה שנתית, שעות עבודה ומנוחה, חופש העיסוק , חילופי מעבידים, שכר עבודה, הלנת שכר, שכר מינימום, הודעה מוקדמת, דמי הבראה, דמי מחלה ועוד, כמו גם מידע עדכני על פסיקה ומאמרים.

פורטל עורכי דין www.doch.co.il

אתר  המכיל עורכי דין, מידע ומאמרים מקצועיים במגוון תחומי עריכת הדין והמשפט.

עורך דין עורכי דין עו”ד עורכת דין עורכות עורך דין עורכי דין עו”ד עורכת דין עורכות דין חינם מבצע הנחה חוזה חוזים מקרקעין קרקע דירה subjects נדל”ן עסקה עסקאות בנק בנקים  lawyers advocate avocet sex crime advocates lawyer חוק תביעה תביעות גביה גירושין גירושים   gmail משפחה how to ירושה צוואה צואה צוואות credit donate host claim trading   ירושות    what is  yahoo בגידה hotmail ישראל  Israel Israeli Bitcoin  software fund recovery rehab צואות facebook twitter  משפט lyrics משפטים insurance mortgage  משפט  google שופט  outlook שופטים  בורר בוררות מגשר גישור כסף copyright in websites as youtube and youporn כספים חו”ל חוץ לארץ ברח בריחה חייב חייבים חייבות חייבת גביה גבייה


  • נגישות